A A A A A
ايوب ۳۲
۱۶
پس آیا باید انتظار بِکِشم از آن رو که سخن نمی‌گویند، از آن رو که بازایستاده‌اند، و دیگر پاسخ نمی‌دهند؟
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۶
من می خواهم حرف خود را بزنم و عقیدۀ خود را بیان کنم،
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۶
آيا حال كه شما سكوت كرده‌ايد من هم بايد همچنان صبر كنم و ساكت بمانم؟
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۶
پس آیا من انتظاربکشم چونکه سخن نمی گویند؟ و ساکت شده، دیگر جواب نمی دهند؟
کتاب مقدس فارسی 1895