A A A A A
ايوب ۲۷
۲۲
بر او به شدّت می‌وزد و رحم نمی‌کند، و او سخت می‌کوشد تا از چنگش بگریزد.
2014 کتاب مقدس فارسی

۲۲
با بیرحمی بر آن ها که در حال فرار هستند، می وزد.مردم بخاطر مصیبتی که بر سر آن ها آمده است، کف می زنند و آن ها را مسخره می کنند.»
کتاب مقدس فارسی 2008

۲۲
و با بی‌رحمی بر او كه در حال فرار است می‌وزد.
2005 کتاب مقدس فارسی

۲۲
زیرا (خدا) بر او تیر خواهدانداخت و شفقت نخواهد نمود. اگر‌چه اومی خواهد از دست وی فرار کرده، بگریزد.مردم کفهای خود را بر او بهم می‌زنند و او را ازمکانش صفیر زده، بیرون می‌کنند.
کتاب مقدس فارسی 1895