A A A A A
ايوب ۲۷
۱۴
اگر فرزندانش افزون شوند، شمشیر در انتظارشان است، و نسل او نان کافی نخواهند داشت.
2014 کتاب مقدس فارسی

۱۴
این مردم دارای فرزندان زیاد می شوند، اما آن ها یا با شمشیر به قتل می رسند و یا از گرسنگی می میرند.
کتاب مقدس فارسی 2008

۱۴
هر چند شخص گناهكار فرزندان زيادی داشته باشد، آنها يا در جنگ می‌ميرند و يا از گرسنگی تلف می‌شوند.
2005 کتاب مقدس فارسی

۱۴
اگرفرزندانش بسیار شوند شمشیر برای ایشان است، و ذریت او از نان سیر نخواهند شد.
کتاب مقدس فارسی 1895