A A A A A
ايوب ۲۵
۴
آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟ آن که از زن زاده شود چگونه پاک توانَد بود؟
2014 کتاب مقدس فارسی

۴
پس آیا یک انسان فانی می تواند در نظر خدا پاک و بی عیب باشد؟
کتاب مقدس فارسی 2008

۴
كيست كه در برابر او پاک و درستكار به حساب بيايد؟
2005 کتاب مقدس فارسی

۴
پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و کسی‌که از زن زاییده شود، چگونه پاک باشد؟
کتاب مقدس فارسی 1895