A A A A A
ايوب ۱۰
۵
آیا روزهایت همچون روزهای انسانِ خاکی است، و سالهایت مانند سالهای آدمی،
2014 کتاب مقدس فارسی

۵
آیا زندگی تو مانند زندگی ما کوتاه است و سالهای عمر تو مثل عمر انسان زود گذرند، که مراقب من هستی تا در من گناهی بیابی؟
کتاب مقدس فارسی 2008

۵
***
2005 کتاب مقدس فارسی

۵
آیا روزهای تو مثل روزهای انسان است؟ یا سالهای تو مثل روزهای مرد است؟
کتاب مقدس فارسی 1895