A A A A A
Submit

ഉത്തമഗീതം 6

१२
मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया।।
हिंदी बाइबिल (HHBD)

१२
इससे पहले कि मैं यह जान पाती, मेरे मन ने मुझको राजा के व्यक्तियों के रथ में पहुँचा दिया।
हिंदी बाइबिल ERV 2010

12
Ammi-nadib tawlailirahte ka hriat loh hlanin mi lo dah, ka chakna chuan.
हिंदी बाइबिल Mizo Bible

୧୨
ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପୂର୍ବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୋʼ ରାଜକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ରଖିଲା ।
[पवित्र बाइबिल] (OROV) 2014

୧୨
ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ’ ନିଜକୁ ଏକ ରଥରେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଖରେ ପାଇଲି।
[पवित्र बाइबिल] ERV 2010

୧୨
"ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାେ ନିଜକୁ ଏକ ରଥରେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଖ ରେ ପାଇଲି।"
[पवित्र बाइबिल] Odia Bible 1840

೧೨
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಡಿಗೆ ನಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ರಥದ ಮೇಲೆ.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ (KNCL) 2016

೧೨
ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮಿನಾದಿಬ್‌ನ ರಥಗಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು.ತಿರಿಗಿ ಬಾ, ತಿರಿಗಿ ಬಾ, ಓ ಶೂಲಮ್‌ನವಳೇ; ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಿರಿಗಿ ಬಾ, ತಿರಿಗಿ ಬಾ. ಎರಡು ಸೈನ್ಯದ ಗುಂಪಿನವರ ಹಾಗೆಯೇಶೂಲಮ್ಯಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು?
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 2016

೧೨
ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ 1934

൧൨
എന്റെ അഭിലാഷം ഹേതുവായി ഞാന്‍ അറിയാതെ എന്റെ പ്രഭുജനത്തിന്‍ രഥങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ എത്തി.
മലയാളം ബൈബിൾ 1992

൧൨
ഞാനറിയാതെതന്നെ എന്‍െറ ഭാവന എന്നെ രഥത്തില്‍ എന്‍െറ നാഥന്‍െറ അരികില്‍ ഇരുത്തി.
മലയാളം ബൈബിൾ 2013

൧൨
ഞാനറിയാതെതന്നെ മനോരഥം എന്നെ നാഥന്‍റെ സന്നിധിയില്‍ എത്തിച്ചു.
മലയാളം ബൈബിൾ BSI 2016

൧൨
എന്‍റെ അഭിലാഷം ഹേതുവായി ഞാന്‍ അറിയാതെ എന്‍റെ പ്രഭുജനത്തിന്‍ രഥങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തി.
മലയാളം ബൈബിൾ Malov 2016

൧൨
എന്റെ അഭിലാഷം ഹേതുവായി ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ പ്രഭുജനത്തിൻ രഥങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തി.
മലയാളം ബൈബിൾ BCS 2017

१२
माझ्या राजवंशी लोकांच्या रथात माझ्या मनाने मला उचलून बसवले, ह्याचे मला भानच राहिले नाही.
मराठी बायबल 2015

१२
मला काही कळायच्या आतच माझ्या आत्म्याने मला राजाच्या लोक रथात ठेवले.
मराठी बायबल 1826

૧૨
હું કંઇ સમજુ તે પહેલા તો મેં મારી જાતને મારા લોકોના રાજકુમારની બાજુના રથમાં બેસેલી જાણી.
ગુજરાતી બાઇબલ

૧૨
મારામાં ઉત્તેજના વ્યાપી ગઈ છે; લડાઈ માટે સારથિ આતુર હોય તેમ તેં મને પ્રેમાતુર કરી મૂક્યો છે.
ગુજરાતી બાઇબલ 2016 (GUCL)

૧૨
હું કંઈ સમજુ તે પહેલા તો મારા આત્માએ મને રાજવંશી રથમાં બેસાડ્યો.
ગુજરાતી બાઇબલ 2017

૧૨
મને ખબર પડી તે પહેલાં તો મારા આત્માએ મને રાજવંશી લોકોના રથોમાં બેસાડયો.
ગુજરાતી બાઇબલ (GUOV) 2016

௧௨
நான் உணர்ந்துகொள்வதற்கு முன்பே, என் ஆத்துமா என்னை அரசர்களின் இரதங்களுக்குள் அமரச்செய்கிறது.
தமிழ் பைபிள் WBTC 2008

௧௨
நினையாததுக்குமுன்னே என் ஆத்துமா என்னை அம்மினதாபின் இரதங்களுக்கு ஒப்பாக்கிற்று.
தமிழ் பைபிள் BSI 2017

௧௨
ninaiyaathathukkumunnea en aaththumaa ennai amminathaabin irathangga'lukku oppaakkit'ru.
தமிழ் பைபிள் Romanised 2017

౧౨
తెలియకయే నా జనులలో ఘనులగువారి రథములను నేను కలిసికొంటిని.
తెలుగు బైబిల్ (TELOV) 2016

౧౨
నేనింకా గ్రహించక ముందే నా తనువు నన్ను రాజోద్యోగుల రథాల్లోకి చేర్చినది షూలమ్మీతీ తిరిగిరా, తిరిగిరా మేము నిన్ను చూసేందుకు తిరిగి రా, తిరిగి రా, మహనయీము నాట్యమాడు షూలమ్మీతీ నేల తేరిపార చూస్తారు?
తెలుగు బైబిల్ WBTC 1992 (ERV)

౧౨
తెలియకయే నా జనులలో ఘనులగువారి రథములను నేను కలిసికొంటిని.
తెలుగు బైబిల్ BSI 1880

12
ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।।
ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ 2016