A A A A A

Deotoronomia 28

21
Hampiraiketin'i Jehovah aminao ny areti-mandringana, mandra-pandaniny anao tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana.
Malagasy Bible 1865