A A A A A

Deotoronomia 28

18
Hozonina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry aman'osinao.
Malagasy Bible 1865