A A A A A
Salamo 113
1
[Fiderana an'Andriamanitra lehibe, Izay manandratra ny malahelo] Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon'i Jehovah, Miderà ny anaran'i Jehovah.
2
Isaorana anie ny anaran'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.
3
Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.
Malagasy Bible 1865