A A A A A
2 Natim 2
19
Nansho ikeekhene ya Nlhuku iheemelha chichiriki thoko nsingi wo malhuku. Vachulhu waya aholhepiya alha malhove alha, “Athithi ahaachuwelha arii awaya.” Ni “Kila neechiirelha wiira uyo a Athithi, ahiyeke uhilhoka.”
Makhuwa Bible 2015