A A A A A
Namatayo 1
1
Alha phi machina a manyaapwiiya awe Yesu Kuristo o iyari ya Adaudi o iyari ya Aburahimu.
2
Aburahimu ni Naisaka ni Nayakhobo ni Nayuda ni achihimaya,
3
Nayuda nkaayara Nafarisi ni Nazera anumwanaya yaari Atamari. Nafarisi ahaayara Nahezironi, Nahezironi nkaayara Narami,
Makhuwa Bible 2015