A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 3
7
“फिलादेलफियाक मण्‍डलीक दूत केँ ई लिखह, जे पवित्र आ सत्‍य छथि, जिनका लग दाऊदक कुंजी छनि—ओ खोलैत छथि तँ केओ बन्‍द नहि कऽ सकैत अछि, ओ बन्‍द करैत छथि तँ केओ खोलि नहि सकैत अछि—से ई कहैत छथि—
Maithili Bible 2010