A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 3
1
“सरदीसक मण्‍डलीक दूत केँ ई लिखह, जिनका लग परमेश्‍वरक सात आत्‍मा छनि आ जे सातो तारा हाथ मे धयने छथि से ई कहैत छथि—हम अहाँक काज सभ सँ परिचित छी। अहाँ नाम मात्र केँ जीवित छी, मुदा छी वास्‍तव मे मरल।
Maithili Bible 2010