A A A A A
प्रकाशित-वाक्‍य 11
15
सातम स्‍वर्गदूत धुतहू फुकलनि। एहि पर स्‍वर्ग मे एना कहैत कतेको आवाज जोर-जोर सँ आबऽ लागल जे, “संसारक राज्‍य हमरा सभक प्रभु आ हुनकर मसीह केँ प्राप्‍त भऽ गेलनि। ओ युगानुयुग तक राज्‍य करताह।”
Maithili Bible 2010