A A A A A
2 कोरिन्‍थी 12
13
अहाँ सभ केँ किएक होइत अछि जे हम अहाँ सभ केँ दोसर मण्‍डली सभ सँ कम मानैत छी? की एहि लेल जे हम अहाँ सभ पर अपन खर्चक लेल भार नहि बनलहुँ? एहि अन्‍यायक लेल अहाँ सभ हमरा क्षमा करू!
Maithili Bible 2010