A A A A A
मसीह-दूत 24
27
दू वर्ष बितलाक बाद फेलिक्‍सक जगह पर पुरखियुस फेस्‍तुस राज्‍यपालक पद पर अयलाह, आ फेलिक्‍स यहूदी सभ केँ खुश करबाक उद्देश्‍य सँ पौलुस केँ जहल मे बन्‍दे छोड़ि गेलाह।
Maithili Bible 2010