A A A A A
मसीह-दूत 18
1
तकरबाद पौलुस एथेन्‍स नगर केँ छोड़ि कऽ कोरिन्‍थ नगर गेलाह।
2
ओतऽ हुनका अक्‍विला नामक एक यहूदी भेटलनि, जिनकर जन्‍म पुन्‍तुस मे भेल छलनि। ओ हाले-साल मे अपन स्‍त्री प्रिस्‍किलाक संग इटली सँ एतऽ आयल छलाह, कारण क्‍लौदियुस सम्राट यहूदी सभ केँ रोम शहर सँ निकलि जयबाक आदेश दऽ देने छलाह। पौलुस भेँट-घाँट करबाक लेल हुनका सभक ओहिठाम गेलाह,
3
आ हुनका सभक संग रहऽ लगलाह, कारण हिनकर व्‍यवसाय हुनके सभ जकाँ तम्‍बू बनौनाइ छलनि। ओ सभ संग-संग काज करऽ लगलाह।
Maithili Bible 2010