A A A A A
मसीह-दूत 18
14
एहि पर पौलुस बाजहि चाहलनि कि गल्‍लियो यहूदी सभ केँ कहलथिन, “यौ यहूदी सभ! ई जँ कोनो अन्‍याय वा अपराधक मामिला रहैत तँ अहाँ सभक कथन सुननाइ उचित होइत।
Maithili Bible 2010