A A A A A
मसीह-दूत 14
27
ओ सभ ओहिठाम पहुँचि कऽ मण्‍डली केँ जमा कऽ कऽ सुनौलनि जे परमेश्‍वर हुनका सभक द्वारा केहन-केहन काज कयलनि, आ कोना परमेश्‍वर गैर-यहूदी लोकक लेल विश्‍वासक द्वारि खोलि देलनि।
Maithili Bible 2010