A A A A A
यूहन्‍ना 21
23
एहि कारणेँ भाय सभ मे ई कथन पसरि गेल जे ओ शिष्‍य नहि मरताह। मुदा यीशु ई नहि कहने छलाह जे ओ नहि मरताह; ओ मात्र ई कहने छलाह जे, जँ हम चाही जे जा धरि हम फेर नहि आयब, ता धरि ओ जीबैत रहथि तँ एहि सँ अहाँ केँ की?
Maithili Bible 2010