A A A A A
मत्ती 1
1
यीशु मसीहक वंशावली एहि तरहेँ अछि। ओ दाऊदक वंशज छलाह, आ दाऊद अब्राहमक वंशज*।
2
अब्राहम सँ इसहाकक जन्‍म भेलनि। इसहाक सँ याकूबक, आ याकूब सँ यहूदा और हुनकर भाय सभक जन्‍म भेलनि।
3
यहूदा सँ पेरस और जेरहक जन्‍म भेलनि, जिनकर सभक मायक नाम तामार छलनि। पेरस सँ हेस्रोनक आ हेस्रोन सँ अरामक जन्‍म भेलनि।
Maithili Bible 2010