A A A A A

Матеј 1

1
Книга за родословот на Исус Хрис­тос, син Давидов, син Авра­амов.
2
Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа;
3
Јуда ги роди Фарес и Зара, со Та­ма­ра; Фарес го роди Есром, а Есром го ро­ди Арам;
Свето Писмо 2006

1
Извештај за родословието на Исус, Месијата потомок на царот Давид, кој, пак, е потомок на Авраам:
2
Од Авраам се роди Исак, од Исак се роди Јаков, од Јаков се родија Јуда и неговите браќа,
3
од Јуда и жена му Тамара се родија Перец и Зера, од Перец се роди Хецрон, од Хецрон се роди Рам,
Свето Писмо 1999 (MNT)

1
Книга на родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов:
2
На Авраама му се роди Исак, на Исака му се роди Јаков, на Јакова му се родија Јуда и неговите браќа.
3
На Јуда му се родија Фарес и Зара од Тамара, на Фареса му се роди Есром, а на Есрома му се роди Арам,
Свето Писмо 1999 (MKB)