A A A A A
Wuok 23
1
“Kik iland wach ma ok adiera. Kik ikony ngʼat marach kidoko janeno mar miriambo.
2
“Kik itim gima rach nikech ji mangʼeny time. Ka in janeno e bura, to kik iketh bura mana nikech idwaro chwako koma ji ngʼenyie,
3
kendo kik ichwak ngʼato e bura nikech odhier.
Luo Bible 2020