A A A A A
Luka 6
47
Abiro nyisou kaka ngʼat mabiro ira, mawinjo wachna kendo timo chalo.
Luo Bible 2020

47
Koro adwaro nyisou kaka ng’at mobiro ira, mi owinjo wachna kendo omako, chalo.
Luo Bible 2015