A A A A A
Luka 6
25
Okwongʼu un joma yiengʼ maber e kindeni, nimar unudeny. Okwongʼu un jogo manyiero sani, nimar ubiro kuyo kendo ywak.
Luo Bible 2020

25
“Mano kaka unune malit, un joma oyieng’ e ndalogi, nimar kech nokau! “Mano kaka unune malit, un joma nyiero e ndalogi, nimar unubed mokuyo kendo unuywagi!
Luo Bible 2015