A A A A A
Efeso 6
22
Aore iru mondo onyisu chalwa kendo mondo ojiw chunyu.
Luo Bible 2020

22
Mano ema omiyo aore iru, mondo onyisu kaka wan duto wabet, kendo mondo oduog chunyu.
Luo Bible 2015