A A A A A
Johana 13
30
Mapiyo bangʼ ka Judas nosekawo makatino, nowuok oweyogi. Koro ne en seche mag otieno.
Luo Bible 2020

30
To kane Judas osekawo kuonno, nowuok oko mana gikanyono. Koro ne en otieno.
Luo Bible 2015