A A A A A
Johana 13
27
To kane Judas osekawo makatino, Satan nodonjo kuome. Yesu nokone niya, “Gima idwaro timono, tim piyo.”
Luo Bible 2020

27
To kane Judas ochamo kuonno, Satan nodonjo kuome. Eka Yesu nowachone ni, “Gima ibiro timo, tim piyo.”
Luo Bible 2015