A A A A A
Johana 13
26
Yesu nodwoke niya, “En ngʼama abiro miyo makatini bangʼ ka aselute e kado.” Eka, bangʼ luto makati e kado, nomiye Judas Iskariot wuod Simon.
Luo Bible 2020

26
Yesu nodwoke ni, “Abiro luto kuon e tawo, to jal ma amiyo e en.” Eka noluto kuon e tawo, momiyo Judas iskariot,
Luo Bible 2015