A A A A A
Johana 13
18
Yesu nomedo wuoyo kodgi niya, “Ok awuo kuomu un uduto, nimar angʼeyo joma aseyiero. To mano osetimore mondo ochop Ndiko mawacho ni, ‘Ngʼat machiemo koda bende osendhoga.’
Luo Bible 2020

18
“To ok awuo kuomu uduto, nimar ang’eyo joma aseyiero. To Muma wacho niya, ‘Ng’at machiemo koda oselokore jasika’, kendo wachno nyaka timre.
Luo Bible 2015