A A A A A
Johana 13
12
Kane osetieko luoko tiendegi, norieyo kandhone bangʼe nodok obet piny. Nopenjogi niya, “Bende ungʼeyo tiend gima asetimonuno?
Luo Bible 2020

12
Kane oselwokonigi tiendgi kamano, norwako lepe, mi ochako obet piny. Eka nopenjogi ni, “Bende ung’eyo tiend gima asetimonuno?”
Luo Bible 2015