A A A A A
Luka 6
6
Chiengʼ Sabato machielo nodhi ei sinagogi kendo nopuonjo, to ngʼato ne ni kanyo ma lwete korachwich notal.
Luo Bible 2020

6
Chieng’ Sabato machielo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji. Ng’ato ne ni kanyo ma lwete korachwich otal.
Luo Bible 2015