A A A A A
Luka 6
45
Ngʼat maber golo gik mabeyo mawuok kuom ber mokano e chunye, to ngʼat marach golo gik maricho mawuok kuom rach mokano e chunye. Nimar gik mopongʼo chuny ngʼato ema wuok e dho ngʼato.
Luo Bible 2020

45
Kamano ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng’at marach golo gik maricho kuom mwandune maricho, nikech gik mopong’o chuny ng’ato ema dhoge wacho.
Luo Bible 2015