A A A A A
Luka 6
43
“Onge yath maber manyago olemo maricho, kata yath marach manyago olemo maber.
Luo Bible 2020

43
“Onge yath maber manyago olemo maricho. Kamano bende onge yath marach manyago olemo mabeyo,
Luo Bible 2015