A A A A A
Luka 6
4
Donge nodonjo e od Nyasaye, kendo nokawo makati ma nosepwodhi moket tenge ma chik ok oyiene ngʼato angʼata mondo ocham makmana jodolo. Kendo nochiwo moko ne jogo mane ni kode.”
Luo Bible 2020

4
Donge ne odhi e Od Nyasaye, mokawo makati miketo e nyim Nyasaye, mi ochamo, kendo omiyo joge bende? To Chikwa okwero ni ng’ato ang’ata ok nyal chamo makatino mak mana jadolo.”
Luo Bible 2015