A A A A A
Luka 6
30
Miuru ji duto makwayou, to ka ngʼato okawo giri moro, to kik idwar ni mondo oduoknigo.
Luo Bible 2020

30
Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to kik itamri, kendo ka ng’ato okawo giri, to kik ibandhe ni mondo odwoknigo.
Luo Bible 2015