A A A A A
Luka 6
23
“Beduru mamor e ndalono kendo chikreuru ka uil, nikech poku duongʼ e polo. Nimar mano e kaka kweregi notimo ne jonabi.
Luo Bible 2020

23
Beduru mamor ka gigo timorenu, kendo mieluru gi mor, nikech okannu pok maduong’ e polo. Kweregi bende notimo mana kamano ni jonabi.
Luo Bible 2015