A A A A A
Mathayo 6
1
“Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.
Luo Bible 2020

1
“Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.
Luo Bible 2015