A A A A A
Mathayo 23
7
Gihero bende mondo omosgi e chirni, kendo mondo ji oluong-gi ni, ‘Rabi.’
Luo Bible 2020

7
Bende gihero mondo ji omosgi ka miyogi duong’, kuonde ma ji ochokoree, kendo gihero mondo ji oluonggi ni jopuonj.
Luo Bible 2015