A A A A A
Mathayo 23
29
“Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ugero mi umwon liete jonabi kendo ugoro maber liete joma kare.
Luo Bible 2020

29
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Umwono liete jonabi, kendo ulicho liete joma kare,
Luo Bible 2015