A A A A A
Mathayo 23
16
“Malit ochomou, jotelo ma muofnigi! Uwacho ni, ‘Ka ngʼato okwongʼore gi nying hekalu to onge wach, to ni ka ngʼato okwongʼore gi nying dhahabu mar hekalu to kwongʼruokneno otweye.’
Luo Bible 2020

16
“Mano kaka unune malit, un jotelo ma muofni! Uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying Hekalu, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying dhahabu manie Hekalu, to wach omake.
Luo Bible 2015