A A A A A
Mathayo 23
12
Nimar ngʼato ka ngʼato matingʼore malo kende nodwok piny, to ngʼato angʼato madwokore piny notingʼ malo.
Luo Bible 2020

12
Ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny ema noting’ malo.
Luo Bible 2015