A A A A A
Mathayo 23
10
Kik luongu kata ni, Japuonj, nimar un gi Japuonj achiel, ma en Kristo.
Luo Bible 2020

10
Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng’at achiel kende, ma en Kristo, e jatendu.
Luo Bible 2015