A A A A A
Ngeche 6
30
Ji ok cha jakuo kokwalo chiemo mondo ogaago kech kodenyo.
Luo Bible 2020