A A A A A
Ngeche 3
21
Wuoda, rit ngʼado bura makare kod pogo tiend wach, kik iwe gilalni.
Luo Bible 2020