A A A A A
Ngeche 21
25
Dwaro mar jasamuoyo biro bedo thone owuon; nikech lwetene odagi tich.
Luo Bible 2020