A A A A A
Ngeche 10
4
Lwedo manyap miyo ngʼato bedo jachan, to lwedo ma jakinda kelo mwandu.
Luo Bible 2020