A A A A A
Wuok 17
2
Kuom mano negidhawo gi Musa kagiwacho niya, “Miwa pi wamodhi.” To Musa nodwokogi niya “En angʼo momiyo udhawo koda? En angʼo momiyo uketo Jehova Nyasaye e tem?”
Luo Bible 2020