A A A A A
Fweny 9
6
E ndalogo ji nodwar tho, to ok giniyude; ginigomb mondo githo to tho noring-gi aringa.
Luo Bible 2020

6
E ndalo ma gigo notimre ji nodwar tho, to ok ginitho ngang’! Adier, ginigomb tho ahinya, to tho noringgi aringa!
Luo Bible 2015