A A A A A
Fweny 9
18
Masiche adekgo mag mach, yiro kod pilni mag mach mane wuok e dho faresego nonego achiel kuom adek mar kwan ji duto.
Luo Bible 2020

18
Masiche adekgo, ma gin mach gi iro kod pilni mach mane wuok e dho faresego nonego achiel kuom adek mar ji duto,
Luo Bible 2015